Vedtekter

VEDTEKTER FOR

SOLSLETTA OG TOPDALSVEIEN VELFORENING

12.06.2017

oppdatert

18.05.2020

Forord

Disse vedtektene er basert på Norges Velforbunds mønstervedtekter. Punktene med alternativ ordlyd og punktene eventuelt tillegg er ikke tatt med i sin helhet i det forslag som ble godkjent.

Norges Velforbund har utformet flere vilkår for foreningen som anses som viktige. Her står det bla om:

Håndtere interessemotsetninger.

Foreningen må kunne løse konflikter eller forholde seg til interessekonflikter. Hvis denne innsikt ikke finnes i organisasjonen kan en velforening lammes.

VEDTEKTER FOR SOLSLETTA OG TOPDALSVEIEN VELFORENING

Vedtekter for Solsletta og Topdalsveien Velforening stiftet 12.06.2017

Vedtatt 12.06.2017

§ 1. Foreningens navn er Solsletta og Topdalsveien Velforening

§ 2. Formål og virkemidler

 • Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.
  • Foreningen er partipolitisk uavhengig.
  • Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
  • Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan ovenfor kommunen og andre offentlige instanser.

§ 3. Velforeningens geografiske område

3.1 Velforeningens område er definert slik: Fra eiendommen Topdalsveien 214 ( straks etter Ryen krysset) til Boen bro, samt Solsletta og Mollekleivveien. Gamle Øvre Topdalsveien Velforening og Solsletta Velforening er slått sammen til en Velfroening.

§ 4. Juridisk person

4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§5. Medlemskap

5.1 Enhver som bor (eventuelt har eiendom) innen området kan bli medlem. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først fra den dagen kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

5.2 Det praktiseres 2 stemmer pr husstand. Personene må være fylt 18 år. Kun fremmøtte kan stemme. En stemme pr stilte.

5.4 Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

5.5 Personer som ikke er bosatt i området kan være støttemedlemmer, men vil da ikke ha stemmerett på årsmøtet.

§ 6. Kontingent

6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

6.2 Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp før skyldig kontingent er betalt.

§7. Årsmøte

7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøte. Ordinært avholdes årsmøtet innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

 • Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn 10 fullmaktsstemmer.

7.3  Årsmøtet behandler:

 • Årsmelding
  • Regnskapet
  • Innkomne forslag
  • Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
  • Valg av:
   • 1 Leder (særskilt valg)
   • 5 Styremedlemmer
    • 1 Sekretær
    • 1 Lekeplass-sjef Topdalsveien
    • 1 Lekeplass-sjef Solsletta
    • 1 Kasserer
    • 1 Medlem
   • 2 Vara medlemmer
   • Valg komite
 •  Det skal minimum være 2 representanter fra Solsletta eller Mollekleivveien og minimum 2 representanter fra Topdalsveien i styret. Dette for å unngå skjevheter i interessesaker.
 • Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert – sendes samtlige medlemmer.
 • Leder og styremedlemmer velges for to år om gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for et år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for et år. Samtlige kan gjenvelges.
 • Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.
 • Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.
 • Kasserer og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

8.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9. Medlemsmøter

9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

§ 10. Velforeningens ledelse (styret)

10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter. Ved forfall av styremedlem(er) har varamedlem(er) stemmerett.

 1. Styret skal:
 2. Iverksette årsmøtets vedtak
 3. Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser ovenfor andre instanser.
 4. Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi.
 5. Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
 6. Etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 7. Representere foreningen utad

10.3 Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

10.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

10.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak bestemt på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer for utbetaling.

Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12

10.6 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter.  Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

10.7 Velforeningens Styreleder godtgjøres med 1500 kr pr år, styremedlemmer godtgjøres med 1000 kr pr år, varamedlemmer godtgjøres med 500 kr pr år. Det stilles krav om at man stiller på minst 3 styremøter +1 dugnad eller 1 fakkeltog for å få utbetalt godtgjørelsen.

§11. Vedtektsendringer

11.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart.

§ 12 Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

12.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal stå for avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

12.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

12.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring § 11. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal bestemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.